Regulamin konkursów filmowych

  /    /  Regulamin konkursów filmowych

§1
Do konkursu filmu polskiego mogą zostać zgłoszone filmy autorstwa polskich filmowców, zrealizowane po 1 stycznia 2017. Obrazy mogą prezentować różne kategorie filmowe (fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne i inne), jak i tematy górskie (wspinaczka górska, skałkowa, wszelkie aktywności górskie, przyroda górska, turystyka i inne). Zalecany czas projekcji nie powinien przekraczać 45 minut (nie jest to jednak kryterium dyskwalifikujące dłuższe filmy).

§2
Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu do dnia 2 listopada 2018 r. W terminie tym należy nadesłać na adres emailowy Krakowskiego Festiwalu Górskiego zgłoszenie wraz z linkiem do ściągnięcia filmu w formacie HD (mov lub mp4) oraz kopię (skan – jpg, pdf) wypełnionego i podpisanego przez osoby uprawnione formularza zgłoszeniowego. O przyjęciu do selekcji decyduje data otrzymania filmu przez Biuro Organizacyjne Festiwalu.

§3
O dopuszczeniu filmu do konkursu filmu polskiego decyduje komisja selekcyjna. Lista zakwalifikowanych filmów zostanie ogłoszona na stronie www.kfg.pl do dnia 15 listopada 2018 r.

Do konkursu filmu międzynarodowego zostaną zaproszone filmy zagraniczne oraz wybrane na drodze selekcji filmy polskie. Zgłaszający filmy zostaną poinformowani do dnia 18 listopada 2018 r. o przyjęciu filmów do konkursu filmu międzynarodowego. Polskie filmy zakwalifikowane do konkursu międzynarodowego wezmą również udział w konkursie filmu polskiego.

§4
Filmy konkursowe będzie oceniać Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego.

§5
Jury przyznaje następujące nagrody:

– I nagrodę Grand Prix dla najlepszego filmu w konkursie filmu międzynarodowego,

– Best Mountaineering Film / Najlepszy Film Górski w konkursie filmu międzynarodowego,

– Best Climbing Film / Najlepszy Film Wspinaczkowy w konkursie filmu międzynarodowego,

– I nagrodę dla Najlepszego Filmu Polskiego w konkursie filmu polskiego,

– II nagrodę w konkursie filmu polskiego.

Jury ma również prawo przyznawania dodatkowych nagród i wyróżnień w konkursie międzynarodowym oraz polskim.

§6
W ramach Festiwalu przyznane zostaną również Nagrody nie przyznawane przez Jury (m.in. Nagroda Publiczności, nagrody sponsorów).

§7
Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi dnia 2 grudnia 2018 r. w czasie gali finałowej. Podczas gali zostaną wręczone zwycięzcom rzeczowe i symboliczne czeki. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem bankowym po zakończeniu festiwalu – do końca grudnia 2018.

§8
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: projekcje w trakcie trwania festiwalu (maksymalnie 3) oraz wykorzystanie fragmentów filmu w materiałach promocyjnych.

§9
Organizatorzy gwarantują, iż przekazane do konkursu filmy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.