Regulamin konkursów / Rules and terms

  /    /  Regulamin konkursów / Rules and terms

§1
Do konkursów filmowych – międzynarodowego oraz polskiego – mogą zostać zgłoszone filmy, zrealizowane po 1 stycznia 2019. Obrazy mogą prezentować różne kategorie filmowe (fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne i inne), jak i tematy górskie (wspinaczka górska, skałkowa, wszelkie aktywności górskie, przyroda górska, turystyka i inne). Czas projekcji nie powinien przekraczać 45 minut (nie jest to jednak kryterium dyskwalifikujące dłuższe filmy).

§2
Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu do dnia 15 października 2020 r. W terminie tym należy dokonać zgłoszenia:

  • do konkursu międzynarodowego za pomocą portalu FilmFreeway. Za zgłoszenie pobierana jest opłata – Early bird 18 USD, Regular Deadline 22 USD, Late Deadline 26 USD. Filmy zgłaszane do konkursu międzynarodowego powinny zostać dostarczone w formacie Full HD (mov lub mp4, AAC Audio Codec) wraz ze skryptem w języku angielskim
  • do konkurs polskiego – przesyłając wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione formularz zgłoszeniowy oraz link do ściągnięcia filmu w formacie Full HD (mov lub mp4, AAC Audio Codec) oraz kopię formularza zgłoszeniowego (skan – jpg, pdf). Filmy startujące w polskim konkursie zwolnione są z opłat zgłoszeniowych.

O przyjęciu do selekcji decyduje data otrzymania filmu przez Biuro Organizacyjne Festiwalu.

Polscy twórcy zgłaszają filmy tylko do konkursu polskiego. Komisja selekcyjna wybierze tytuły, które będą uczestniczyły również w międzynarodowym konkursie.

§3
O dopuszczeniu filmu do konkursu tak międzynarodowego jak i polskiego decyduje ostatecznie Dyrektor Programowy KFG. Nie ma możliwości odwołania się od tej decyzji.
Lista zakwalifikowanych filmów zostanie ogłoszona na stronie www.kfg.pl do dnia 31 października 2020 r.
We wszystkich konkursach preferowane będą filmy premierowe – premiera światowa, europejska lub polska.
Zgłoszenie filmu nie gwarantuje, że film zostanie pokazany na Festiwalu.
Za pokaz filmu w ramach konkursów międzynarodowe oraz polskiego nie będzie wypłacane honorarium.

§4
Zgłaszający oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do dzieła. Dodatkowo autor filmu oświadcza, że posiada prawa oraz zapłacone licencje do wykorzystanej w filmie muzyki oraz wszelkich materiałów ikonograficznych. Licencje muzyczne muszą również uwzględniać publiczny pokaz filmu.

Autorzy filmów ponoszą pełną odpowiedzialność finansową i prawną za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku umieszczenia w filmie wizerunku osób trzecich, Autor filmu oświadcza, że przysługują mu odpowiednie prawa oraz że uzyskał zgodę osoby do dysponowania jej wizerunkiem.

§5
Filmy konkursowe będzie oceniać Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego.

§6
Jury przyznaje następujące nagrody:
– I nagrodę Grand Prix dla najlepszego filmu w konkursie filmu międzynarodowego,
– Best Mountaineering Film / Najlepszy Film Górski w konkursie filmu międzynarodowego,
Best Climbing Film / Najlepszy Film Wspinaczkowy w konkursie filmu międzynarodowego,
Best Adventure/Exploration Film / Najlepszy Film Przygody/Eksploracji w konkursie filmu międzynarodowego
– I nagrodę dla Najlepszego Filmu Polskiego w konkursie filmu polskiego,
– II nagrodę w konkursie filmu polskiego.
Jury ma również prawo przyznawania dodatkowych nagród i wyróżnień w konkursie międzynarodowym oraz polskim.

§7
W ramach Festiwalu przyznane zostaną również Nagrody nie przyznawane przez Jury (m.in. Nagroda Publiczności, nagrody sponsorów).

§8
Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi dnia 6 grudnia 2020 r. w czasie gali finałowej. Podczas gali zostaną wręczone zwycięzcom rzeczowe i symboliczne czeki. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem bankowym po zakończeniu festiwalu – do 15 stycznia 2021.

§9
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: projekcje w trakcie trwania festiwalu (również w formacie online) oraz wykorzystanie fragmentów filmu w materiałach promocyjnych. Zgłaszający wyraża również zgodę na publikację informacji o filmie (materiałów tekstowych oraz fotograficznych) zarówno na stronie festiwalowej, jak i we wszystkich oficjalnych festiwalowych publikacjach i materiałach prasowych.
Wszelkie dodatkowe pokazy poza programem festiwalu wymagają osobnej zgody producenta.

§10
W przypadku filmów o wyjątkowych walorach artystycznych lub dokumentalnych organizatorzy mogą odstąpić od wymogów regulaminowych i zakwalifikować film do konkursów po upływie ostatecznych terminów na zgłoszenie.
Organizatorzy w przypadku filmów o wyjątkowych walorach artystycznych lub dokumentalnych mogą odstąpić od pobrania opłaty zgłoszeniowej wyszczególnionej w §2.

§11
Organizatorzy udostępniają kopie filmu jedynie członkom komisji selekcyjnej oraz w przypadku kwalifikacji do konkursu członkom Jury, tłumaczom i firmie realizującej projekcję.

§12

W związku z sytuacją pandemiczną w Polsce i na świecie 18. edycja KFG odbędzie się w formie online. Filmy i pozostałe materiały festiwalowe będą udostępnione odpłatnie publiczności na platformie playkrakow.com w okresie od 5 do 31 grudnia. Dostęp do poszczególnych filmów i materiałów może się różnić datą lub liczbą użytkowników.