Regulamin zakupu karnetów (biletów) w ramach 19. KFG

  /    /  Regulamin zakupu karnetów (biletów) w ramach 19. KFG

 1. Organizatorem Krakowskiego Festiwalu Górskiego (dalej jako: KFG lub Impreza) jest Polska Fundacja Górska z siedzibą w Krakowie, przy. ul. Chałupnika 4/80, 31-464 Krakowa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000845145 oraz o numerze NIP: 9452236131 (dalej jako: “Organizator Imprezy”).
   
 2. Organizator Imprezy nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkodę, koszty lub wydatki powstałe w wyniku lub w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy (zakup biletu lub karnetu), jeżeli nastąpiło to w związku z zaistnieniem okoliczności siły wyższej.
   
 3. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych umową (zakup karnetu lub biletu), nie wynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności będą to: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajne i zewnętrzne wydarzenia, którym nie można było zapobiec (żałoba narodowa, wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, epidemia, pandemia lub kwarantanna spowodowane m.in. przez wirusa COVID – 19 i rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem itp. lub wydane przez organy władzy publicznej, na skutek zaistnienia tych zdarzeń, rozporządzenia, zarządzenia, decyzje lub inne akty). W rozumieniu niniejszego regulaminu siłą wyższą nie są w szczególności deficyt sprzętowy, kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja takich czynników.
   
 4. Strona umowy stojąca w obliczu siły wyższej, musi niezwłocznie poinformować drugą stronę o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu zminimalizowania możliwych szkód. Informacja o zdarzeniu, o którym mowa w zd. 1 może zostać przekazana za pośrednictwem ogólnodostępnej strony internetowej Organizatora Imprezy – kfg.pl. 
   
 5. Strona umowy (zakup karnetu lub biletu) powołująca się na okoliczność siły wyższej powinna udokumentować jej zaistnienie (o ile jest to obiektywnie możliwe).
   
 6. Karnet Hybrydowy składa się z Karnetu Tradycyjnego oraz Karnetu VOD. Karnet Tradycyjny uprawnia do wstępu na wydarzenia festiwalowe w dniach 4-5 grudnia. Karnet VOD uprawnia do dostępu do platformy festiwalowej playkrakow.com w dniach 1-31 grudnia.
   
 7. Jeśli dojdzie do odwołania festiwalu w formule tradycyjnej w dniach 4-5 grudnia w ICE Kraków Organizator Imprezy zobowiązuje się do przeprowadzenia transmisji live z wybranych wydarzeń KFG (bez udziału publiczności). Transmisja live będzie dostępna na platformie playkrakow.com.
   
 8. W przypadku  odwołania festiwalu w formule tradycyjnej w dniach 4-5 grudnia w ICE Kraków Organizator Imprezy przewiduje zwrot części kwoty Karnetu Hybrydowego, związanej z Karnetem Tradycyjnym (wstęp 4-5 grudnia na festiwal w formule tradycyjnej). Kwota do zwrotu – dla zainteresowanych osób – wynosi w takim przypadku 30 zł brutto. Zwrot nastąpi po przekazaniu do Organizatora Imprezy numeru rachunku bankowego i potwierdzenia zakupu Karnetu Hybrydowego dokonanego w Ekobilet (na adres e-mail: bilety@kfg.pl). Zwroty części biletów, o których mowa powyżej, przyjmowane są przez Organizatora Imprezy w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia odwołania festiwalu w formie tradycyjnej.
   
 9. Każdy uczestnik festiwalu jest zobowiązany sygnalizować Organizatorowi wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu wydarzenia na platformie playkrakow.com. Organizator nie odpowiada za czasową niedostępność Imprezy na platformie playkrakow.com, która wynikałaby z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu i które znajdowały się poza kontrolą Organizatora (siła wyższa).
   
 10. Organizator lub zarządca obiektu, na którym będzie odbywać się KFG może określić zasady korzystania z obiektu, w szczególności związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19. W takich przypadkach obowiązują one wszystkich uczestników przebywających na terenie danego obiektu. Zasady korzystania z obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora – kfg.pl.
   
 11. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na karnecie (bilecie) z danymi dysponenta tego karnetu (biletu), pod kątem ich zgodności. Organizator zastrzega, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, iż dane dysponenta karnetu (biletu) nie są zgodne z danymi zawartymi na karnecie (bilecie), ma prawo do żądania okazania przez dysponenta karnetu (biletu) dokumentu tożsamości celem dokonania weryfikacji. Organizator zastrzega, że w przypadku gdyby okazało się, iż dane zawarte na karnecie (bilecie) różnią się od danych dysponenta karnetu (biletu), ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na KFG.
   
 12. Administratorem danych osobowym uczestników festiwalu w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) jest Organizator Imprezy. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Imprezy jego danych osobowych w celu realizacji zakupu karnetu oraz obsługi zwrotów czy reklamacji. Uczestnik Imprezy wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie sprzedaży karnetów oraz zajmujących się organizacją festiwalu, w zakresie niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia festiwalu. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Imprezy znajdują się na stronie internetowej Organizatora – kfg.pl.
   
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.