Regulamin konkursów

  /    /  Regulamin konkursów

§1
Do konkursów filmowych – międzynarodowego oraz polskiego – mogą zostać zgłoszone filmy, zrealizowane po 1 stycznia 2020 roku. Obrazy mogą prezentować różne kategorie filmowe (fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne i inne), jak i tematy górskie (wspinaczka górska, skałkowa, wszelkie aktywności górskie, przyroda górska, turystyka i inne). Czas projekcji nie powinien przekraczać 45 minut (nie jest to jednak kryterium dyskwalifikujące dłuższe filmy).

§2
Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu do dnia 30 września 2021 roku. W terminie tym należy dokonać zgłoszenia:

  • do konkursu międzynarodowego za pomocą portalu FilmFreeway. Za zgłoszenie pobierana jest opłata – Early bird 22 USD, Regular Deadline 26 USD, Late Deadline 30 USD. Filmy zgłaszane do konkursu międzynarodowego powinny zostać dostarczone w formacie Full HD (mov lub mp4, AAC Audio Codec) wraz ze skryptem w języku angielskim.
  • do konkurs polskiego – przesyłając wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione formularz zgłoszeniowy oraz link do ściągnięcia filmu w formacie Full HD (mov lub mp4, AAC Audio Codec) oraz kopię formularza zgłoszeniowego (skan – jpg, pdf). Filmy startujące w polskim konkursie zwolnione są z opłat zgłoszeniowych. Filmy polskie zgłaszane do konkursu powinny zawierać napisy w języku angielskim).

O przyjęciu do selekcji decyduje data otrzymania filmu przez Biuro Organizacyjne Festiwalu.

Polscy twórcy zgłaszają filmy tylko do konkursu polskiego. Komisja selekcyjna wybierze tytuły, które będą uczestniczyły również w międzynarodowym konkursie.

§3
O dopuszczeniu filmu do konkursu tak międzynarodowego jak i polskiego decyduje ostatecznie Dyrektor Programowy KFG. Nie ma możliwości odwołania się od tej decyzji.
Lista zakwalifikowanych filmów zostanie ogłoszona na stronie www.kfg.pl do dnia 30 października 2021 r.
We wszystkich konkursach preferowane będą filmy premierowe – premiera światowa, europejska lub polska.
Zgłoszenie filmu nie gwarantuje, że film zostanie pokazany na Festiwalu.
Za pokaz filmu w ramach konkursów międzynarodowego oraz polskiego nie będzie wypłacane honorarium.

§4
Zgłaszający oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do dzieła. Dodatkowo autor filmu oświadcza, że posiada prawa oraz zapłacone licencje do wykorzystanej w filmie muzyki oraz wszelkich materiałów ikonograficznych. Licencje muzyczne muszą również uwzględniać publiczny pokaz filmu.

Autorzy filmów ponoszą pełną odpowiedzialność finansową i prawną za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku umieszczenia w filmie wizerunku osób trzecich, Autor filmu oświadcza, że przysługują mu odpowiednie prawa oraz że uzyskał zgodę osoby do dysponowania jej wizerunkiem.

§5
Filmy konkursowe będzie oceniać Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego.

§6
Jury przyznaje następujące nagrody:
– I nagrodę Grand Prix dla najlepszego filmu w konkursie filmu międzynarodowego,
– Best Mountaineering Film / Najlepszy Film Górski w konkursie filmu międzynarodowego,
Best Climbing Film / Najlepszy Film Wspinaczkowy w konkursie filmu międzynarodowego,
Best Adventure/Exploration Film / Najlepszy Film Przygody/Eksploracji w konkursie filmu międzynarodowego
Best Mountain/Culture/Nature/People / Najlepszy Film Gór/Kultura/Przyroda/Człowiek w konkursie filmu międzynarodowego,
– I nagrodę dla Najlepszego Filmu Polskiego w konkursie filmu polskiego,
– II nagrodę w konkursie filmu polskiego.
Jury ma również prawo przyznawania dodatkowych nagród i wyróżnień w konkursie międzynarodowym oraz polskim.

§7
W ramach Festiwalu przyznane zostaną również Nagrody nie przyznawane przez Jury (m.in. Nagroda Publiczności, nagrody sponsorów).

§8
Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi dnia 5 grudnia 2021 r. w czasie gali finałowej. Podczas gali zostaną wręczone zwycięzcom symboliczne czeki. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem bankowym po zakończeniu festiwalu – do 31 stycznia 2022.

§9
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: projekcje w trakcie trwania festiwalu oraz wykorzystanie fragmentów filmu w materiałach promocyjnych. Zgłaszający wyraża również zgodę na publikację informacji o filmie (materiałów tekstowych oraz fotograficznych) zarówno na stronie festiwalowej, jak i we wszystkich oficjalnych festiwalowych publikacjach i materiałach prasowych.
Wszelkie dodatkowe pokazy poza programem festiwalu wymagają osobnej zgody producenta.

§10
W przypadku filmów o wyjątkowych walorach artystycznych lub dokumentalnych organizatorzy mogą odstąpić od wymogów regulaminowych i zakwalifikować film do konkursów po upływie ostatecznych terminów na zgłoszenie.
Organizatorzy w przypadku filmów o wyjątkowych walorach artystycznych lub dokumentalnych mogą odstąpić od pobrania opłaty zgłoszeniowej wyszczególnionej w §2.

§11
Organizatorzy udostępniają kopie filmu jedynie członkom komisji selekcyjnej oraz w przypadku kwalifikacji do konkursu członkom Jury, tłumaczom i firmie realizującej projekcję.

$12

Projekcje filmów będą odbywał się w salach festiwalowych oraz na festiwalowej platformie online. Festiwal w formie tradycyjnej planowany jest w dniach 3-5 grudnia. Platforma online KFG realizowana z pomocą Playkrakow.com będzie dostępna od 1 do 31 grudnia 2021 roku. O możliwości zrealizowania festiwalu w tradycyjnej formie z publicznością zdecydują organizatorzy do dnia 15 listopada 2021 roku. Wszelkie decyzje będą podejmowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce aktualnymi regulacjami dotyczącymi imprez masowych związanymi z COVID.